wandelwijzer

Algemene voorwaarden adverteerders Wandelwijzer.nl

Versie 2.0, juni 2013

Artikel 1: Begripsomschrijvingen
Contractant: De onderneming die op grond van de overeenkomst diensten afneemt van Wandelwijzer.nl V.O.F., een particuliere vennootschap die valt onder de Nederlandse wet, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam (50133225), hierna te noemen Wandelwijzer.nl.
Leverancier: Wandelwijzer.nl.
Diensten: De diensten die Wandelwijzer.nl op grond van de overeenkomst aanbiedt, bestaande uit verschillende abonnementsvormen voor accommodatievermeldingen of banneradvertenties.
 
Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van algemene voorwaarden van de contractant of derden, toepasselijk op alle aanbiedingen voor levering van diensten van leverancier, evenals alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
2.2 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door leverancier zijn aanvaard en gelden alleen voor desbetreffende overeenkomst(en).
2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. In dat geval zullen partijen overleggen over de inhoud van een nieuwe bepaling die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
2.4 Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door leverancier aangepast worden. Leverancier adviseert daarom deze voorwaarden regelmatig te bekijken.
 
Artikel 3: Totstandkoming Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat contractant deze elektronisch via de website dan wel per e-mail verzonden mededeling aan de leverancier heeft bevestigd, dan wel op het moment dat leverancier uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst. 
3.2 Na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte afspraken en/of eventuele toezeggingen door of namens contractant of leverancier binden beide partijen slechts indien deze via e-mail door leverancier zijn bevestigd.
3.3 Annuleringskosten van deze overeenkomst door contractant binnen 14 dagen na tekendatum, en voordat leverancier is gestart met de uitvoering van de overeenkomst, bedragen 30% van de totale abonnementsprijs.
 
Artikel 4: Minimale duur overeenkomst
4.1 De duur van de overeenkomst is 12 maanden (1 jaar) voor abonnementen voor accommodatievermeldingen en 3 maanden voor banneradvertenties.
4.2 De overeenkomst dient schriftelijk dan wel per e-mail opgezegd te worden, minimaal 14 dagen voor het einde van de contractperiode.
4.3 De overeenkomst wordt steeds automatisch verlengd voor de duur van de in 4.1 overeengekomen contractperiode, tenzij de overeenkomst met inachtneming van de in 4.2 genoemde termijn wordt opgezegd.
4.4 In bijzondere gevallen, onder meer de gevallen genoemd in de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden, is leverancier gerechtigd het abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Artikel 5: Uitvoering overeenkomst
5.1 De overeenkomst wordt geacht te zijn ingegaan op de dag van activering van de overeengekomen diensten.
5.2 Leverancier kan niet garanderen dat de diensten te allen tijde zonder beperkingen of storingen zullen functioneren, mede vanwege noodzakelijk onderhoud, de afhankelijkheid van de diensten en producten van haar toeleveranciers, van internet en technologieën die in ontwikkeling zijn. Leverancier streeft ernaar storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan bij de contractant zo beperkt mogelijk te houden.
5.3 Leverancier behoudt zich het recht voor procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen door te voeren. Leverancier zal de contractant hierover informeren, indien deze de advertentiecampagne van de contractant nadelig beïnvloeden.
5.4 Leverancier is bevoegd de levering van diensten en producten geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden.
5.5 De contractant zal de voor de aansluiting benodigde formulieren invullen en (elektronisch) ondertekenen. De contractant staat jegens leverancier in voor de juistheid van de ingevulde gegevens en vrijwaart leverancier voor enige aanspraak van derden ter zake. 
5.6 Leverancier kan niet garanderen dat met door haar uitgevoerde werkzaamheden het door contractant gewenste resultaat wordt bereikt. De aanvaarde overeenkomst leidt tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatverbintenis.

Artikel 6: Geheimhouding & beveiliging
6.1 Leverancier zal zich inspannen om zodanige maatregelen te treffen dat geheimhouding wordt betracht met betrekking tot gegevens van de contractant, waarvan duidelijk is dat de contractant met betrekking tot deze gegevens geheimhouding wenst.
6.2 Leverancier zal zich inspannen de aansluiting of de toegang tot de gegevens die worden opgeslagen te beveiligen. Leverancier geeft geen garantie voor de aangebrachte beveiliging. Leverancier sluit elke aansprakelijkheid voor schade, die ondanks de door haar genomen voorzorgsmaatregelen mocht ontstaan ten aanzien van de beveiliging van gegevens uit.
6.3 De door leverancier gebruikte werkwijzen, zoekwoorden, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij leverancier en zijn strikt voorbehouden aan leverancier en worden niet aan contractant of derden verstrekt, behoudens het in punt 5.4 gestelde, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 7: Tarieven
7.1 Het tarief dat leverancier berekent kan bestaan uit een vast bedrag per jaar of per maand.
7.2 Het is voor de contractant mogelijk om tijdens de contractperiode de overeenkomst uit te breiden, bijvoorbeeld door over te stappen op een meeromvattend abonnement voor een accommodatievermelding of door het aantal paginacategorieën bij een banneradvertentie te vergroten. Het is voor de contractant niet mogelijk om gedurende de contractperiode de overeenkomst te beperken, tenzij uitdrukkelijk bevestigd door leverancier.
7.3 Leverancier is gerechtigd de tarieven periodiek te wijzigen. Tariefsverhogingen worden uiterlijk een maand voordat deze ingaan aan de contractant via e-mail kenbaar gemaakt. Tariefsverhogingen worden op de door contractant afgenomen dienst van toepassing per de eerstvolgende verlenging van de overeenkomst.
7.4 Van de overeenkomst deel uitmakende bijzondere prijsaanbiedingen, waarvan is aangegeven dat de prijs van tijdelijke aard is, worden bij voortzetting van het contract, voortgezet tegen de dan geldende prijzen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. 

Artikel 8: Facturering en betalingen
8.1 Een factuur wordt jaarlijks of per kwartaal aan de contractant verzonden per e-mail, afhankelijk van de overeengekomen contractperiode.
8.2 Indien de contractant heeft gekozen voor automatische incasso wordt een korting van 5% in mindering gebracht op de totaalprijs van de afgenomen diensten. De automatische incasso vindt ineens plaats binnen 3 dagen na factuurdatum.
8.3 Facturen die niet via automatische incasso worden afgeschreven dienen, tenzij anders overeengekomen, te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.
8.4 Facturen zijn uitsluitend betaalbaar aan leverancier.
8.5 Indien een betaling niet tijdig is voldaan, raakt de contractant zonder ingebrekestelling in verzuim en is de contractant wettelijke rente verschuldigd tot aan de dag van volledige betaling.
8.6 In geval van niet tijdige betaling is leverancier gerechtigd de contractant zonder aankondiging of mededeling direct af te sluiten van de overeengekomen diensten totdat alle facturen zijn betaald.
8.7 Alle kosten van invordering van de door de contractant verschuldigde bedragen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de contractant. 
8.8 Betalingen van de contractant aan leverancier zullen steeds worden geacht te strekken tot voldoening der verschuldigde rente en/of kosten en vervolgens tot voldoening van de langst openstaande factuur/facturen, ook indien de contractant bij betaling anders vermeldt. 
8.9 Reclames over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend en wel binnen acht dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn wordt de contractant geacht de factuur te hebben goedgekeurd. Een reclame als hierboven bedoeld, schort de betalingsverplichting van de contractant niet op. Klachten over de verrichte dienstverlening of geleverde producten, dienen door de contractant eveneens binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na activatie van de dienstverlening schriftelijk te worden gemeld aan de leverancier. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de leverancier in staat is adequaat te reageren.

Artikel 9: Ontbinding, schadevergoeding, opschorting
9.1 Indien de contractant: (a) zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd; of (b) enige uit kracht der wet of overeenkomst op hem rustende verplichtingen jegens contractant na schriftelijke ingebrekestelling niet of niet geheel nakomt; of (c) nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of (d) overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf, of tot ontbinding; wordt de contractant geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de (resterende) schuld onmiddellijk opeisbaar zijn.
9.2 Onverminderd het overige in de overeenkomst bepaalde, is leverancier in de bovengenoemde gevallen gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist: (a) de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de contractant; en/of (b) enig door de contractant aan leverancier verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen; en/of (c) alvorens verder te presteren eerst van de contractant zekerheid te verkrijgen voor (tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
9.3 Indien leverancier wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, als gevolg van omstandigheden die niet aan haar toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) maatregelen van enige overheid, brand en explosie, natuurrampen, boycotacties, vertraging of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie leverancier op enigerlei wijze afhankelijk is, computervredebreuk (hacken), storingen in het netwerk van de betrokken telecommunicatiemaatschappij(en), overbelasting van het internet, uitval van elektriciteit, communicatieverbindingen of apparatuur van leverancier of derden die diensten aan leverancier leveren en andere storingen die buiten de macht van leverancier liggen, is leverancier gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkend schriftelijk bericht aan de contractant zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, onverminderd het recht van leverancier op betaling door de contractant voor reeds door leverancier verrichte prestaties. In geval van opschorting zal leverancier alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen.
9.4 In het geval van fraude of het vermoeden van kennelijke fraude is leverancier gerechtigd iedere geleverde dienst of producten direct af te sluiten.
 
Artikel 10: Aansprakelijkheid
10.1 De totale aansprakelijkheid van leverancier voor schade die de contractant lijdt doordat leverancier (of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is) tekortschiet in de nakoming van deze overeenkomst, of in verband met de uitvoering van deze overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, is voor directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel beperkt tot de netto factuurwaarde (zijnde de bruto factuurwaarde minus de BTW en eventuele andere overheidsheffingen) - van de levering waarmee de schade verband houdt. Iedere verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten, zoals aansprakelijkheid voor indirecte schade, bedrijfsschade en/of gevolgschade.
10.2 Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door klikken op advertenties geplaatst door leverancier namens de contractant, welke niet tot een paginabezoek van de website van de contractant leidden.
10.3 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, het gebruik van creditcard acceptatiemechanisme of elektronische betaling, schade door onderhoudswerkzaamheden of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens contractant.
10.4 Onverminderd het in de voorgaande leden bepaalde, komt alleen die schade voor vergoeding in aanmerking, die binnen bekwame tijd na het ontstaan van die schade schriftelijk aan leverancier is gemeld. Vorderingen op grond van het feit dat de geleverde diensten en producten niet voldoen aan de overeenkomst, verjaren na twee jaar nadat kennisgeving hieromtrent leverancier heeft bereikt.
10.5 (Rechts-)personen, die behoren tot het concern van leverancier c.q. in dienst zijn bij leverancier c.q. die door leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld en die door contractant tot schadevergoeding worden aangesproken, kunnen zich eveneens op vorenstaande bepalingen beroepen. Van deze (rechts-) personen en leverancier tezamen kan nimmer meer schadevergoeding worden gevorderd dan leverancier alleen zou hebben dienen te vergoeden.
10.6 Aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel of elders in deze algemene leveringsvoorwaarden zijn niet van toepassing in geval van schade als gevolg van opzet of grove schuld van leverancier of enige persoon voor wie leverancier wettelijk aansprakelijk is. De aansprakelijkheid is dan beperkt tot aansprakelijkheid voor directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel.
10.7 De contractant vrijwaart leverancier voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze mocht ontstaan door het gebruik van de aansluiting of diensten door of vanwege de leverancier.

Artikel 11: Inhoud advertenties
11.1 Leverancier heeft het recht advertenties zonder nadere motivering te weigeren, zonder tot enige verplichting of vergoeding jegens de contractant gehouden te zijn. Leverancier is ondermeer gerechtigd advertenties te weigeren indien daarvoor onvoldoende ruimte beschikbaar is of indien de advertentie voor wat betreft vorm of inhoud betreft strijdig is met de goede zeden of de openbare orde of waarbij sprake is van schending van religieuze of politieke waardigheid of welke expliciet of impliciet racistisch, discriminerend of seksistisch van aard zijn.
11.2 Het in lid 2 bepaalde geldt eveneens wanneer leverancier constateert dat de inhoud van de site van de adverteerder, alsmede een site waarnaar door de adverteerder wordt verwezen, aan de genoemde criteria voldoet. In dat geval is leverancier tevens gerechtigd eenzijdig een lopende advertentieovereenkomst te beëindigen. De contractant blijft overigens volledig verantwoordelijk voor de inhoud van zowel de advertentie als de pagina's welke via die advertentie worden bereikt. Iedere verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van leverancier voor de inhoud van sites welke via leverancier direct of indirect worden bereikt, wordt uitdrukkelijk afgewezen en de contractant zal leverancier vrijwaren voor eventuele schadevorderingen van derden die verband houden met (deinhoud van) de advertenties of de webpagina’s waar deze naar verwijzen.

Artikel 12 Privacy
12.1 De leverancier staat er voor in dat hij de gegevens van de contractant niet zonder toestemming van contractant aan derden zal verstrekken, anders dan via de accommodatiepagina of banneradvertentie van contractant.

Artikel 13 Vrijwaring
De contractant garandeert leverancier dat door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden. Daaronder wordt onder meer, doch niet beperkt, verstaan inbreuk op merk- handelsnaam of auteursrechten van derden. De contractant vrijwaart de leverancier van alle aanspraken van derden gebaseerd op de bewering dat inbreuk gemaakt wordt op de rechten van derden.
 
Artikel 14: Geschillen
14.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de overeenkomst, zullen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank ter keuze van leverancier.
  
Artikel 15: Wijzigingen
De contractant is verplicht leverancier onmiddellijk schriftelijk, per fax of per e-mail op de hoogte te stellen van wijzigingen met betrekking tot NAW-gegevens en bankrekening alsmede alle andere omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.