Gebruikersvoorwaarden Wandelwijzer.nl


Versie 1.1, september 2010

1.  Eigendom en gebruiksvoorwaarden
De pagina’s van Wandelwijzer.nl, en de inhoud en infrastructuur ervan, zijn eigendom van en worden beheerd en u aangeboden door Wandelwijzer.nl en worden alleen aangeboden voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik, onderhevig aan onderstaande voorwaarden. De software die benodigd is voor onze diensten, beschikbaar is op onze, of gebruikt wordt door onze website en het intellectueel eigendom (inclusief de auteursrechten) van de content en de informatie en het materiaal op onze website is, mits anders vermeld, het eigendom van Wandelwijzer.nl de leveranciers en de providers.
Het is niet toegestaan om welke (inhoudelijke) informatie, software, producten of diensten dan ook die op onze website worden aangeboden voor welk commercieel, of concurrerend doel of activiteit dan ook door te verkopen, door te lichten (bijvoorbeeld spider, scrape), te reproduceren, deeplinken, gebruiken, kopiëren, tonen of te downloaden zonder schriftelijke toestemming van Wandelwijzer.nl.

Deze algemene voorwaarden – die van tijd tot tijd zullen worden aangepast – hebben betrekking op alle diensten die direct of indirect (via onze leveranciers) online, per e-mail of per telefoon beschikbaar worden gesteld. Door naar onze website te gaan, de pagina’s te bekijken en er gebruik van te maken erkent u en stemt u ermee in dat u de onderstaande algemene voorwaarden (inclusief de privacyverklaring) heeft gelezen, begrepen en hier mee akkoord gaat.

2. De reikwijdte van onze service
Via de website van Wandelwijzer.nl bieden wij een online platform aan waarmee exploitanten van direct langs zogenaamde Lange Afstands Wandelpaden gelegen overnachtingsaccommodaties inclusief campings kunnen adverteren om hun accommodatie-aanbod onder de aandacht te brengen van bezoekers van de website. De informatie die wij verstrekken op onze website en bij het verstrekken van onze diensten is gebaseerd op de informatie die exploitanten ons verschaffen. De exploitanten zijn geheel verantwoordelijk voor de informatie over hun accommodatie die op onze website wordt getoond. Wij besteden veel aandacht en zorg aan het aanbieden van onze diensten, maar wij zullen de informatie over accommodaties niet verifiëren en wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke fout dan ook (inclusief in het oog springende en typografische fouten), welke onderbreking dan ook (of deze nu door (tijdelijke en/of gedeeltelijke) defecten, herstelwerkzaamheden, opwaardering, onderhoud van onze website of iets anders optreedt), inaccurate, misleidende of niet-waarheidsgetrouwe informatie of het ontbreken van informatie. Onze website is geen aanbeveling of een goedkeuring van (de kwaliteit, het serviceniveau of de classificatie van) enige accommodatie, en dient ook niet als zodanig te worden beschouwd.

3. Privacy
Wandelwijzer.nl neemt hoge ethische richtlijnen in acht en respecteert uw privacy. Uw naam, e-mailadres en andere gegevens van gebruikers, accommodaties en hun exploitanten zullen niet zonder uw toestemming worden doorgegeven aan een derde partij, behalve als dit wettelijk verplicht is in welk rechtsgebied dan ook. Voor meer informatie kunt u ons privacybeleid raadplegen.

4. Aansprakelijkheid
Wij of welke van onze directeuren, werknemers of anderen dan ook die betrokken zijn bij het creëren, sponsoren, promoten, of anderzijds beschikbaar maken van de website en zijn inhoud zullen niet aansprakelijk zijn voor:

  1. welke schadevergoeding, speciale, indirecte of resulterende verliezen of schade, verlies van productie, verlies van winst, verlies van inkomsten, verlies van contract, verlies of schade van goodwill of reputatie, verlies van claim dan ook;
  2. welke onnauwkeurigheid met betrekking tot de (beschrijvende) informatie dan ook (inclusief prijzen, beschikbaarheid en kwalificatie) van de accommodaties die via onze website beschikbaar zijn;
  3. de diensten of de producten die de exploitant van de accommodatie aanbiedt;
  4. welke (directe of indirecte, voortvloeiende of wegens schadevergoeding opgelopen) schade, verliezen of gemaakte kosten dan ook die door u geleden of betaald zijn, of deze nu voortkomen uit (legale) activiteiten, het gevolg zijn van, voortkomen uit of verbonden zijn met het gebruik, het onvermogen tot gebruik van of vertraging van onze website;
  5. welk(e) (persoonlijk) letsel, dood, materiële schade of andere (direct, indirect, speciale, voortvloeiende of wegens schadevergoeding) schade, verliezen, of kosten dan ook die door u zijn opgelopen of betaald of dit nu komt door (legale) activiteiten, fouten, overtredingen, (grove) nalatigheid, opzettelijk wangedrag, weglatingen, wanprestatie, verkeerde weergave, onrechtmatige daad of strikte aansprakelijkheid door of (geheel of gedeeltelijk) toe te schrijven aan de accomodatie (de medewerkers, directeurs, managers, agenten, vertegenwoordigers of geaffilieerde bedrijven), inclusief welke (gedeeltelijke) annulering, overboeking, staking, force majeure of welke andere gebeurtenis dan ook die buiten onze macht valt.

Een ieder mag vrijelijk naar de website van Wandelwijzer.nl verwijzen. Wandelwijzer.nl is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor de inhoud van welke website dan ook die naar onze website verwijst. Deze website kan links bevatten naar websites die door andere partijen dan Wandelwijzer.nl worden beheerd. Dergelijke links zijn alleen als verwijzingen opgenomen. Wandelwijzer.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze externe websites. Wandelwijzer.nl heeft geen controle over die websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De opname van links naar die websites door Wandelwijzer.nl impliceert geenszins goedkeuring van het materiaal op die websites of enige binding of samenwerking met de beheerders of exploitanten ervan.

5. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden en de levering van onze diensten zijn opgesteld volgens en vallen onder het Nederlands recht en elk geschil dat uit deze algemene voorwaarden en onze diensten voortkomt, valt exclusief onder de bevoegde rechtbanken in Amsterdam, Nederland. In het geval dat welke bepaling van deze voorwaarden dan ook ongeldig of ontbonden is of wordt, dan zult u gebonden blijven aan alle andere bepalingen van de voorwaarden. In een dergelijk geval worden de ongeldige dan wel ontbonden bepalingen vervangen door bepalingen die bindend zijn en die zoveel mogelijk hetzelfde zijn als de voorheen geldende bepaling die ongeldig/ontbonden is.

6. Over Wandelwijzer.nl
Al onze diensten worden verleend door Wandelwijzer.nl, een particuliere vennootschap die valt onder de Nederlandse wet, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam (50133225).